Binnenhuisarchitect opleiding 


Opleiding Binnenhuisarchitect


Binnenhuisarchitectopleiding

Overal in Nederland wordt de binnenhuisarchitectopleidingaangeboden, daarnaast is het mogelijkom de opleidingtevolgenbijbijvoorbeeld de LOI. Dezeopleiding is op zowel MBO niveauals op HBO niveautevolgen.


Hoe ziet de opleidingeruit?

Hoe de opleidingeruitziet is voor elk niveauverschillend, ga je een MBO opleidingbinnenhuisarchitectvolgendan leer je ominterieursvormtegeven en dezevervolgens op papiertezetten. Je leertom de ideeen die je hebt op papiertezetten en ommaquettestemaken. Verder leer je natuurlijkwelkekleurengoedbijelkaarpassen en hoe je dezekaninzetten. Ookmaak je kennis met verschillendevormen en materialen. Wat je verderleert is omtepresenteren en de basis van bouwkunde. Zodat je de basis kennishebt van de velenbouwconstructies.Heb je de MBO opleidingbinnenhuisarchitectafgeronddankrijg je eenofficieelcertificaatBinnenhuisarchitectuur.


Interieurstylist of binnenhuisarchitect

Met ditcertificaatkan je jeechternognietofficeeleenbinnenhuisarchitectnoemen. Om dezetiteltedragenzul je de HBO opleidingbinnenhuisarchitectmoetenvolgen. Dezeopleidingzietergrotendeelshetzelfdeuitals de MBO variant alleengaanzeer met het HBO nogwatdieper op in. Daarnaastwordenerookhogereeisengesteldaan de student. Het maken van de schetsen en de Maquettesdienenbijvoorbeeld perfect uitgevoerdteworden en wordtstrengbeoordeeld. Wil je dezeopleidingvolgen? Dan kun je datdoenaanbijnaallekunstacademisch van Nderland. Heb je dezeafgeronddankan je eventueeldoorstromennaareen 2jarige Masteropleiding.


Zwaarteopleiding

Het verschilt per opleidingsniveau hoe zwaar de studie is. De MBO niveau 4 opleiding is in het algemeengoedtedoen, maar het is welbelangrijkdat je inzettoont. Maar ditgeldtnatuurlijkvooralle studies. Maar metdezestudiekan je jezelfnognietofficieeleenbinnenhuisarchitectnoemen, je hebtnamelijkalleeneencertificaat en geentitel. Je bent op het moment van het halen van je MBO diploma eeninterieurstylist. Met de HBO opleidingkrijg je dezetitelwel, echter is dezestudieeenstukzwaarder. Zoals al eerdergezegdwordterhiermeer van de studentenverwacht en dien je na de opleidingnogwelnog 2 jaareen master tedoen. Heb je deze master afgeronddandien je eerstnoggedurende 3 jaarervaringmoetenopdoen. Heb je ditgedaandankan je jezelfvoortaaneenbinnenhuisarchitectnoemen, met officieletitel .


Na de opleidingbinnenhuisarchitect

Alsinterieurstylistzijnerveelverschillendeopdrachten die je kanverwachten. Je kuntvoorjezelfaan de slag of je kuntbijvoorbeeldalsinterieurstylistbijeenmeubelzaakgaanwerken. Met eenthuisstudie van de LOI of NTI ontvang je ookeencertificaat en heb je veelaldezelfdemogelijkhedenalsnaafronding van de MBO opleiding

Binnenhuisarchitect opleiding

Na de tweejarigemasteropleidingbinnenhuisarchitectkan je verschillendekanten op. Zokan je eenzelfstandigbinnenhuisarchitectworden of je kankiezenomvooreen baas tewerken. Je bent daneenzogenaamdbinnenhuisarchitect in opleiding. Daarnaastkan je aan de slag als docent omtoekomstigebinnenhuisarchitecten op teleidenvoor de toekomst.

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola